Privatlivspolitik for ansøgere

1

Privatlivspolitik

1.1

I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du søger en stilling hos Momentum Energy Group A/S eller Momentum Energy Wind Services ApS.

1.2

Privatlivspolitikken er udarbejdet med henvisning til reglerne i databeskyttelsesforordningen (forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (også kendt som “GDPR”)) og den danske databeskyttelseslov (lov nr. 502 af 23/05/2018 med senere ændringer) (“databeskyttelsesloven”).

1.3

Du vil modtage denne privatlivspolitik som et link i en e-mail, når du søger om ansættelse hos Momentum. Privatlivspolitikken kan også findes på Momentums hjemmeside

2

Hvem er vi (Vi er de dataansvarlige)

2.1

Vi er det Selskab, der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Det betyder, at vi er de dataansvarlige.
Privatlivspolitikken er gældende for de to selskaber angivet nedenfor og ansvaret for håndtering af dine personoplysninger ligger hos det af selskaberne du ansøger hos.

2.2

Vores kontaktinformation: Momentum Energy Group A/S
Afdeling Roskilde (hovedkontor)
CVR-nummer 28888430
Københavnsvej 81
DK-4000 Roskilde
Danmark
+45 46 33 70 10
compliance@momentumgreenenergy.com

eller

Momentum Energy Wind Services ApS
CVR-nummer 28324022
Københavnsvej 81
DK-4000 Roskilde
Danmark
+45 46 33 70 10
compliance@momentumgreenenergy.com

2.3

For at gøre politikken mere brugervenlig, gør vi brug af termerne ”vi”, ”os”, ”vores” el.lign. til at beskrive vores virksomhed. Når vi refererer til ”dig”, mener vi dig, som er ansøger til en stilling hos os.

3

Vi behandler følgende kategorier af data:

3.1

Generelle personlige oplysninger:

3.2

Fortrolige eller personfølsomme oplysninger

3.3

Vi behandler personoplysninger om følgende kategorier af personer:

4

Hvor dine personoplysninger stammer fra

4.1

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som vi modtager direkte fra dig, dine tidligere arbejdsgivere eller fra offentlige myndigheder.

5

Formål

5.1

Formålet med behandlingen af dine oplysninger:

6

Juridisk grundlag

6.1

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til følgende behandlingshjemmel.

6.2

Hvis du ønsker flere oplysninger om vores juridiske grundlag for behandling af dine data, er du velkommen til at kontakte os.

7

Generelle principper for databehandling

7.1

Vi ønsker at beskytte dine personoplysninger, og vi behandler dem på en ansvarlig, gennemsigtig og sikker måde.

7.2

Vi overholder følgende principper i forbindelse med behandling af personoplysninger:

8

Risikoanalyse

8.1

Vi gennemfører tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opretholde et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der specifikt er forbundet med vores behandling af personoplysninger.

8.2

Vi har udført en risikoanalyse, som ligger til grund for denne fortrolighedspolitik.

9

Konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse (DPIA)

9.1

Artikel 35 i GDPR kræver, at hvis der er sandsynlighed for, at behandling af personoplysninger, især ved brug af nye teknologier og med hensyntagen til behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål, vil medføre en betydelig risiko for at krænke fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal den ansvarlige for databehandlingen foretage en vurdering af, hvordan de planlagte behandlingsaktiviteter påvirker beskyttelsen af personoplysninger, inden behandlingen påbegyndes.

9.2

Forpligtelsen til at foretage en konsekvensanalyse gælder kun i ekstraordinære tilfælde, hvor der er en høj risiko for enkeltpersoners rettigheder og frihedsrettigheder.

9.3

Det er vores vurdering, at vi sjældent vil foretage en behandling, der opfylder et af ovenstående kriterier. Det må derfor antages, at reglerne om konsekvensanalyse vil have et relativt begrænset anvendelsesområde i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

9.4

Hvis der alligevel bliver gennemført en konsekvensanalyse, vil resultaterne af analysen blive taget i betragtning, når der bliver iværksat passende foranstaltninger.

10

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

10.1

Det er vores vurdering, at Momentum Energy Group ikke behandler persondata i det nævnte omfang. Vi har derfor valgt ikke at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

11

Dataansvarlig

11.1

Når det kommer til dine personoplysninger, vil vi operere uafhængigt. Dette inkluderer selvstændig vurdering af, om der er gyldig grund til at indsamle/behandle dine personoplysninger, identifikation af relevante og nødvendige oplysninger samt fastsættelse af opbevaringsperioden. I denne sammenhæng vil Momentum Energy Group agere som dataansvarlig.

12

Databehandlere

12.1

I visse tilfælde anvender vi eksterne virksomheder til at varetage den tekniske drift af Momentum Energy Groups IT-systemer mv. I sådanne tilfælde kan disse virksomheder fungere som databehandlere for Momentum Energy Group.

12.2

Databehandleren handler udelukkende efter vores instruktioner, og databehandleren har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller forringelse af personoplysninger samt mod offentliggørelse for uautoriserede personer, vildledning eller anden behandling i strid med GDPR.

12.3

I visse tilfælde bruger vores databehandlere andre databehandlere til at behandle personoplysninger, hvor Momentum Energy Group er den dataansvarlige. Andre databehandlere kan være etableret inden for og uden for EU/EØS.

12.4

Der skal indgås en databehandleraftale mellem os (den dataansvarlige) og den anden part (databehandleren), og den skal overholde de gældende krav til databehandleraftaler som nævnt i GDPR artikel 28, stk. 3. Dette indebærer udarbejdelse af en kontrakt eller et andet juridisk dokument, der er bindende for databehandleren. Det er endvidere et krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk.

12.5

Derudover stiller GDPR flere specifikke krav til indholdet af databehandleraftalen. Aftalen skal indeholde oplysninger om behandlingens status og varighed, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger, kategorisering af de registrerede og vores forpligtelser og rettigheder som dataansvarlig samt databehandlerens pligter i forhold til at udføre opgaven. Kravene er specifikt beskrevet i GDPR artikel 28, stk 3, litra a-h.

13

Overførsel af persondata til tredjelande

13.1

Momentum Energy Groups behandling af personoplysninger vil overvejende finde sted inden for EU.

13.2

Hvis dine personlige data bliver overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), sørger vi for, at de nødvendige garantier er givet, herunder:

13.3

13.3 Se venligst følgende link: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/rules-international-data-transfers_en for yderligere oplysninger om, hvordan overførsel af personoplysninger uden for EØS er reguleret.

14

Anden videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan også blive videregivet til:

15

Profilering

15.1

Vi bruger ikke dine persondata til profilering.

16

Sikkerhedsforanstaltninger

16.1

Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring samt mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden adfærd i strid med gældende lovgivning.

16.2

Adgang til persondata er begrænset til personer, der har behov for adgang. Medarbejdere, der behandler persondata, er instruerede og trænede i at vide, hvad de skal gøre med persondata, og hvordan de skal beskytte det.

16.3

Når dokumenter (papirer, arkiveringsdata osv.), der indeholder personoplysninger, smides ud, anvendes makulering eller andre foranstaltninger for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til personoplysningerne.

16.4

Adgangskoder bruges til at få adgang til pc’er og andre elektroniske enheder, der indeholder personoplysninger. Kun de personer, der har brug for adgang, vil have en kode og kun til de systemer, som vedkommende skal bruge. Personer med adgangskoder må ikke overlade koden til andre eller efterlade den, så andre kan se den. Gennemgang af tildelte koder vil blive udført mindst én gang hver sjette måned.

16.5

Hvis personoplysninger gemmes på et USB-stik, skal personoplysningerne beskyttes, f.eks. med et password og kryptering. I modsat fald skal USB-stikket opbevares i en aflåst skuffe eller skab. Det samme gælder ved opbevaring af persondata på andre bærbare datamedier.

16.6

PC’er, der er forbundet til internettet, har en opdateret firewall og viruskontrol installeret.

16.7

Hvis følsomme personoplysninger eller personnummer sendes til os via e-mail over internettet, skal sådanne e-mails være krypterede. Hvis du sender personlige data til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at dette ikke er sikkert, hvis dine e-mails ikke er krypterede. Vi råder dig til ikke at sende os fortrolige eller følsomme personoplysninger via e-mail, medmindre dette er specifikt aftalt på forhånd, så vi kan sikre det nødvendige sikkerhedsniveau.

16.8

I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder persondata, og når datamedier skal sælges eller kasseres, tager vi de nødvendige forholdsregler for at sikre, at persondataene ikke kommer til uvedkommendes kendskab. For eksempel ved brug af fortrolighedserklæringer.

16.9

Ved brug af en ekstern databehandler til behandling af personoplysninger indgås der en skriftlig aftale mellem os og databehandleren. Det gælder f.eks., når der anvendes et eksternt dokument, eller hvis der anvendes cloud-systemer i behandlingen af personoplysninger – herunder kommunikation med dig. På samme måde indgås der altid en skriftlig aftale mellem os og dig, hvis vi fungerer som databehandlere. Databehandleraftalerne er også tilgængelige elektronisk.

17

Sikkerhedskopiering

17.1

Momentum tager backup af alle produktionsdata. Backup bliver gemt på en ekstern server.

17.2

Alle sikkerhedskopierede data opbevares i en periode på maksimalt ti (10) år.

18

Opbevaringsperioder og sletning

18.1

Hvornår sletter vi dine data?

18.1.1

For jobansøgninger sletter vi personoplysninger 6 måneder efter det endelige afslag på den specifikke jobansøgning, medmindre du har givet samtykke til længere opbevaring.

18.1.2

Bemærk venligst, at særlige omstændigheder eller lovkrav kan betyde, at denne periode kan være kortere eller længere, afhængigt af formålet med at overholde lovkrav om sletning eller opbevaring af oplysninger.

18.2

Hvordan sletter vi dine data?

18.2.1

Personoplysninger skal slettes fra produktionssystemet. Når personoplysninger slettes fra produktionssystemet, vil de blive slettet fra backupsystemet, hvis det er teknisk muligt.

18.2.2

Alternativt kan personoplysninger anonymiseres fuldstændigt, således at de ikke længere kan henføres til en person. I så fald anvendes personforordningen slet ikke, og fuldstændig anonymisering er derfor et alternativ til sletning. Det er dog vigtigt at huske på, at anonymisering – som et alternativ til sletning – forudsætter sletning af alle spor, der kan føre til den person, som oplysningerne vedrører. Det er normalt en meget vanskelig praksis.

18.2.3

Efter sletning/anonymisering vil vi foretage passende krydstjek i form af søgninger på navn, e-mailadresse, den konkrete sag m.v. for at sikre, at der ikke dukker noget på personen.

18.2.4

Anonymisering

18.2.5

Momentum Energy Group kan bruge anonymisering af data fra dig til statistiske og forskningsmæssige formål, samt til at forbedre systemer, processer og produkter. Det betyder, at resultaterne ikke kan bruges til at identificere specifikke personer. Således udføres uigenkaldelig anonymisering, så den registrerede ikke længere kan identificeres.

19

Ændringer I privatlivspolitik

19.1

Momentum Energy Group kan til enhver tid og uden varsel og med fremtidig virkning ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af sådanne ændringer bliver vores brugere informeret via vores hjemmeside.

20

Kontaktoplysninger

20.1

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os på nogen anden måde, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse: compliance@momentumgreenenergy.com og via vores hjemmeside.

21

Dine rettigheder

21.1

Vi vil gerne sikre den størst mulige gennemsigtighed, for at give dig mulighed for at træffe oplyste valg omkring, hvordan du ønsker, vi behandler dine personlige data.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Tel: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk